Szervezetünk

A hallgatói érdekképviselet két szinten valósul meg az egyetemen. A Hallgatói Önkormányzat egyetemi szintű szervezete az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK), kari szintű szervezeti egysége a Kari Hallgatói Önkormányzat (kari HÖK). Az egyetem mind a négy karán működő HÖK-ök „helyi szinten” hivatottak orvosolni a hallgatók problémáit, reagálnak az észrevételeikre és javaslataikra a hallgatói élet minden területén, az EHÖK pedig az egyetem minden hallgatójának érdekképviseletét látja el összegyetemi szinten.

 

Küldöttgyűlés

Legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, amely többek között felelős az EHÖK elnök megválasztásáért, az EHÖK Alapszabály elfogadásáért és módosításáért, az éves költségvetés és zárszámadás, illetve az előző évi költségvetési beszámoló elfogadásáért, az EHÖK tisztségviselők kötelező éves beszámolóinak elfogadásáért.

Szavazati joggal rendelkező tagjai: az EHÖK elnöke, a kari HÖK-ök elnökei, valamint a kari HÖK által delegált 2-2 választmányi tag. A Küldöttgyűlésének tanácskozási jogú állandó meghívottja az Elnöki Kabinet tagjai.

 

Elnökség

Az EHÖK Elnökségének tagjai az EHÖK elnöke és a kari HÖK-ök elnökei, munkájában tanácskozási joggal vesznek részt az EHÖK elnökhelyettesek és az irodavezető is.

Feladata többek között a Küldöttgyűlés két ülése között az EHÖK tevékenységének irányítása, az Alapszabályban foglaltak végrehajtása, a küldöttgyűlési határozatok végrehajtásának felügyelete, az éves költségvetés megtervezése, illetve az EHÖK éves munkatervének megtervezése a kari programtervek összehangolásával.

 

Bizottságok

Az EHÖK Bizottságai az EHÖK elnök, az Elnökség és a Küldöttgyűlés munkáját segítik. Tagjai lehetnek az adott területért felelős kari HÖK tisztségviselők, az adott területért felelős EHÖK tisztségviselők, valamint a bizottság elnöke által megbízott személyek. A rendes bizottságok alapítása szintén a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó feladat, míg eseti bizottságot az Elnökség az elnök javaslata szerint hozhat létre. Vezetőjük minden esetben az EHÖK elnök által kinevezett referensek.

Jelenleg három bizottságot működtet az EHÖK:

 • Egyetemi Kollégiumi Bizottság
  • Tagjai az EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettese és a részönkormányzatok kollégiumokért felelős képviselői.
  • Elnöke az EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettese.
  • Az Egyetemi Kollégiumi Bizottság (a továbbiakban EKB):
   • a) megválasztja a Kollégiumi Felvételi Bizottság (továbbiakban: KFB) két állandó tagját és javaslatot tesz a Kollégiumi Felvételi Bizottság elnökének személyére.
   • b) döntés-előkészítést végez a Kollégiumi Felvételi Bizottság részére a felvételi eljárás során.
 • Ösztöndíjbíráló Bizottság
  • ​​​​​​​Az EHÖK költségvetéséből finanszírozott ösztöndíjak felosztására az EHÖK Küldöttgyűlése Ösztöndíjbíráló Bizottságot állít fel.
  • Minden szint számára biztosítani kell, hogy az ösztöndíjak elbírálása az adott szinten történjen.
  • Az Ösztöndíjbíráló Bizottság ügyrendjében biztosítani kell, hogy az EHÖK elnök kifogást emelhessen a kari bizottság döntésével szemben. Az EHÖK elnöke kifogás esetén visszaküldheti megfontolásra a kari szintű bizottság számára annak döntését. Amennyiben a kari bizottság nem kíván módosítani a korábbi döntésen, azt a Küldöttgyűlés elé kell terjeszteni jóváhagyásra. A Küldöttgyűlés abszolút többséggel dönt a határozatról, 11. oldal, összesen: 22 melynek vonatkozó döntését az EHÖK elnöke köteles elfogadni. Az EHÖK szintű határozatokkal szemben az EHÖK Elnöksége emelhet kifogást négyötödös többséggel a Küldöttgyűlés előtt.
  • A kifizetések végső határozatát az EHÖK Elnökség hozza.
 • Nemzetközi Bizottság
  • Elnöke az EHÖK nemzetközi területért felelős elnökhelyettese.
  • A Nemzetközi Bizottság szorosan együttműködik az Erasmus Student Network hálózatával és helyi szervezetével.