Szervezetünk

A hallgatói érdekképviselet két szinten valósul meg az egyetemen. A Hallgatói Önkormányzat egyetemi szintű szervezete az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK), kari szintű szervezeti egysége a Kari Hallgatói Önkormányzat (kari HÖK). Az egyetem mind a négy karán működő HÖK-ök „helyi szinten” hivatottak orvosolni a hallgatók problémáit, reagálnak az észrevételeikre és javaslataikra a hallgatói élet minden területén, az EHÖK pedig az egyetem minden hallgatójának érdekképviseletét látja el összegyetemi szinten.

 

Küldöttgyűlés

Legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, amely többek között felelős az EHÖK elnök megválasztásáért, az EHÖK Alapszabály elfogadásáért és módosításáért, az éves költségvetés és zárszámadás, illetve az előző évi költségvetési beszámoló elfogadásáért, az EHÖK tisztségviselők kötelező éves beszámolóinak elfogadásáért.

Szavazati joggal rendelkező tagjai: az EHÖK elnöke, a kari HÖK-ök elnökei, valamint a kari HÖK által delegált 2-2 választmányi tag. Tanácskozási joggal állandó meghívottként az Küldöttgyűlésen részt vehet az egyetem rektora; a HÖK kapcsolatot tartó rektorhelyettese, az EHÖK elnökhelyettesei és referensei; az irodavezetője; az Erasmus Student Network UPS szekció elnöke, az egyetemi szakkollégiumi képviselet képviselője, valamint a Forum Publicum hallgatói magazin főszerkesztője.

Szorgalmi időszakban legalább havonta egy alkalommal össze kell hívni a Küldöttgyűlést, vizsgaidőszakban pedig szükség szerint. A Küldöttgyűlés ülései – a zárt ülés kivételével – az Egyetem polgárai számára nyilvánosak.

 

Elnökség

Az EHÖK Elnökségének tagjai az EHÖK elnöke és a kari HÖK-ök elnökei, munkájában tanácskozási joggal vesznek részt az EHÖK elnökhelyettesek és az irodavezető is.

Feladata többek között a Küldöttgyűlés két ülése között az EHÖK tevékenységének irányítása, az Alapszabályban foglaltak végrehajtása, a küldöttgyűlési határozatok végrehajtásának felügyelete, az éves költségvetés megtervezése, illetve az EHÖK éves munkatervének megtervezése a kari programtervek összehangolásával.

 

Bizottságok

Az EHÖK Bizottságai az EHÖK elnök, az Elnökség és a Küldöttgyűlés munkáját segítik. Tagjai lehetnek az adott területért felelős kari HÖK tisztségviselők, az adott területért felelős EHÖK tisztségviselők, valamint a bizottság elnöke által megbízott személyek. A rendes bizottságok alapítása szintén a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó feladat, míg eseti bizottságot az Elnökség az elnök javaslata szerint hozhat létre. Vezetőjük minden esetben az EHÖK elnök által kinevezett referensek.

Jelenleg három bizottságot működtet az EHÖK: Egyetemi Kollégiumi Bizottság (EKB), Hallgatói Képzésfejlesztési Bizottság (HKB) és Hallgatói Operatív Bizottság (HOB).