Gyakori kérdések

Diákjóléti Bizottság által összeállított kisokos a gyakran feltett kérdések alapján

Általános kérdések a Diákjóléti Bizottságról

1.    Mivel foglalkozik a Diákjóléti Bizottság?
A Diákjóléti Bizottság (továbbiakban DJB) alapvető feladatai a szociális és egyes teljesítmény alapú ösztöndíj pályázatok kiírása, kezelése és elbírálása illetve a kollégiumi felvételi eljárás során a hallgatók szociális helyzetének véleményezése.

2.    Kik a Diákjóléti Bizottság tagjai?
Kardos Botond, a Diákjóléti Bizottság elnöke, gazdálkodási- és szociális ügyekért felelős alelnök.
Anti Renáta, Bak Pál, Cziczás Péter, Fülöp Adriána, Karácsony Flóra, Szabó Regina, Tóth Bálint, Tóth Csilla, bizottsági tagok.

3.    Milyen szociális ösztöndíjak vannak?

Ø  Alaptámogatás

·         rendszeres szociális ösztöndíj

·         rendkívüli szociális ösztöndíj

·         Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj

·         külföldi hallgatók ösztöndíja

·         szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása

·         külföldi részképzés támogatása

·         jegyzettámogatás

4.    Milyen fórumon tehetem fel a kérdéseimet?
Kérdéseiteket az nke.netk.djb@gmail.com –on tehetitek fel a Diákjóléti Bizottság tagjai számára.

5.    Milyen rendszerességgel kerül kiutalásra az rendszeres szociális ösztöndíj?
Havi ösztöndíjak esetén a Gazdasági Hivatal a tanulmányi félév első hónapjának kivételével legkésőbb a tárgyhó 10-igintézkedik az Egyetem részéről biztosított hallgatói ösztöndíjak átutalásáról.

6.    Milyen szempontok szerint van elbírálva egy pályázat?
A rendszeres szociális támogatáshoz használt pontrendszer megtalálható a HTJSZ 5/3. számú mellékletében (http://www.uni-nke.hu/uploads/media_items/hallgatoi-teritesi-es-juttatasi-szabalyzat_-hataly-2016_-ix_-10-tol.original.pdf 61. oldal)

Kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatos kérdések

7.    Melyek azok a dokumentumok, amik mindenképp szükségesek az érvényes kollégiumi pályázathoz?

·         Járási Hivatal/ Fővárosi Kormányhivatal Kerületi Hivatala által kiállított EREDETI és három hónapnál nem régebbiigazolás arról, hogy az állandó lakcímre kik vannak bejelentve.

·         Az eltartók jövedelméről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, EREDETI jövedelemigazolás, amit az adóbevallás alapján állítanak ki. (Köztisztviselői (kormánytisztviselői) és közalkalmazotti jogviszony esetén nem kérjük ezt az igazolást.)

·         A szülő(k)/eltartó(k) munkáltatója által kiállított EREDETI (pecséttel és a munkáltató aláírásával ellátott) hivatalos igazolás, amely tartalmazza, hogy a szülő/eltartó mióta dolgozik az adott helyen, és tételesen, havi bontásban fel kell tüntetni rajta az utolsó 3 hónapban a szülő/eltartó nettó jövedelmét.

8.    Szükséges NAV-os igazolás benyújtása 0 Ft jövedelemről is?

Igen, ebben az esetben arról kell igazolást kérni és csatolni, hogy nem nyújtottak be adóbevallást.

9.    Hol találom a szükséges dokumentumokat a kollégiumi jelentkezéshez / rendszeres szociális ösztöndíj pályázathoz / alaptámogatáshoz?
Az Egyetem honlapján elérhető a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (Egyetem à Szabályzatok, dokumentumok à Hallgatói követelményrendszer). Ezen belül az 5/2. számú melléklet az EHJFR-hez.

10.                      Milyen időközönként kell a kollégiumi férőhelyet megpályáznom?
A kollégiumi pályázati adatlap kitöltésénél jelölni kell, hogy a férőhelyet egész évre, vagy az adott tanév I. vagy II. félévére kéri a hallgató. Lehetőség van évközi jelentkezésre is, ebben az esetben a hallgató az első félév végén igényelhet férőhelyet a második félévre (amennyiben a kollégiumnak erre van kapacitása).

11.   Mi a teendő abban az esetben, ha a lakcímre olyan személyek is be vannak jelentve, akikkel nem tartozok egy háztartásba?
Amennyiben az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson olyan személy is szerepel, aki már nem tagja a háztartásnak (pl.: elköltözött testvér), akkor erről a tényről, szükséges közjegyző vagy a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett, 2 évnél nem régebbi nyilatkozat bemutatása és másolatának leadása.

12.                      Hogyan tudom igazolni, hogy a szüleim elváltak?
 Elvált eltartók esetében szükséges a házasság felbontásáról szóló bírósági határozat fénymásolata.

 

13.                      Hogyan tudom igazolni a gyermektartást?
Különélő eltartók esetében, a különélést hivatalos határozattal vagy mindkét eltartó által tett nyilatkozattal kell igazolni, amely a gyermektartás összegét is tartalmazza gyermekenként.
Elvált eltartók esetében szükséges a gyermektartás összegét a kifizetést igazoló 3 hónapnál nem régebbi bizonylat másolatával (bankszámlakivonat, postai szelvény) igazolni. Egyéb esetben az eltartó szülő nyilatkozatát kérjük, amelyből egyértelműen kiderül, hogy gyermekenként mekkora a gyermektartási díj összege. Nyilatkozat tétele akkor is szükséges, ha a gyermektartás 0 Ft. Amennyiben gyermektartás már nem jár a Pályázó után, és ez nem derül ki egyértelműen a házasság felbontásáról szóló bírósági határozatból vagy a gyermektartásról szóló okiratból, arról az eltartó szülőnek írásban nyilatkozatot kell tenni.

14.                      Kell hivatalos fordítás a nem magyar nyelvű dokumentumok esetén?
Nem, elég nem hivatalos fordítás is.

Rendszeres szociális ösztöndíjjal és alaptámogatással kapcsolatos kérdések

15.                      Kik jogosultak alaptámogatásra? Mikor pályázhatok alaptámogatásra?
A HTJSZ alapján az első bejelentkezésük alkalmával (vagyis abban a félévben, amikor először beiratkozott az egyetemre) azon nem kettős jogállású, közszolgálati ösztöndíjas hallgatók, akik teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben létesítenek hallgatói jogviszonyt.
Az alaptámogatásra való pályázás a rendszeres szociális ösztöndíj rendjének megfelelően, azzal egy időben folyik.

16.                      Milyen időközönként kell pályáznom rendszeres szociális ösztöndíjra?
Rendszeres szociális ösztöndíjra minden félévben szükséges jelentkezni.

17.                      Kik jogosultak jelentkezni rendszeres szociális ösztöndíjra?
Szociális juttatásra jogosult a teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő, nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas hallgató.

Tanulmányi Bizottság –Gyakran felmerülő kérdések

 

1.    Mik a képzési és kimeneteli követelmények az egyes szakokon?

Ø   Nemzetközi igazgatás alapképzési szak

- Kreditek száma:

o összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

o alapozó ismeretek: 20-40 kredit

o szakmai törzsanyag: 75-95 kredit

o differenciált szakmai ismeretek: 25-45 kredit

o közös képzési szakasz minimális kreditérték: 25 kredit

o szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

o szakdolgozathoz rendelhető minimális kreditérték: 15 kredit

o gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimum kreditérték: 50 kredit

o intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 12 kredit

 

- Idegen nyelvi követelmények:

o 2 idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány (egyik angol nyelvből) vagy

o angol nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány (vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megszerzése szükséges)

 

- Szakmai gyakorlat: 10 hét

 

Ø  Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak

- Kreditek száma:

o összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

o alapozó ismeretek: 50-60 kredit

o szakmai törzsanyag: 100-110 kredit

o közös képzési szakasz minimális kreditérték: 25 kredit

o szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

o szakdolgozathoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

o gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimum kreditérték: 90 kredit

o intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -
 

- Idegen nyelvi követelmények:

o 2 idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány (egyik angol nyelvből) vagy

o angol nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány (vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megszerzése szükséges)

 

- Szakmai gyakorlat: 8-10 hét


 

Ø  Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak

- Kreditek száma:

o összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

o alapozó ismeretek: 7-15 kredit

o szakmai törzsanyag: 32-37 kredit

o differenciált szakmai ismeretek: 25-40 kredit

o szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 14 kredit

o diplomamunkához rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

o szakmai gyakorlat: 15 kredit

 

- Idegen nyelvi követelmények:

o egy államilag elismert angol felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány mellett egy államilag elismert komplex legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve okirat szükséges.

 

- Szakmai gyakorlat: 12 hét


 

Ø  Nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterképzési szak - Kreditek száma:

o összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

o alapozó ismeretek: 15-30 kredit

o szakmai törzsanyag: 40-50 kredit

o differenciált szakmai ismeretek: 45-60 kredit

o szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

o diplomamunkához rendelhető minimális kreditérték: 20 kredit

 

- Idegen nyelvi követelmények:

o angol nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány és egy nyelvből legalább középfokú (B2) komplex nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve okirat szükséges.

- Szakmai gyakorlat: 3 hét

 

Ø  Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak

- Kreditek száma:

o összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

o alapozó ismeretek: 7-15 kredit

o szakmai törzsanyag: 60-75 kredit

o differenciált szakmai ismeretek: 30-35 kredit

o szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

o diplomamunkához rendelhető minimális kreditérték: 8 kredit

 

- Idegen nyelvi követelmények:

o két idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy a közigazgatási, katonai és rendészeti képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, a másik legalább általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél


 

Ø  International Public Service Relations mesterképzési szak

- Kreditek száma:

o összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

o alapozó ismeretek: 7-15 kredit

o szakmai törzsanyag: 20-50 kredit

o differenciált szakmai ismeretek: 24-35 kredit

o szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

o szakmai gyakorlat: 12 kredit

 

- Szakmai gyakorlat: 4 hét

 

- Idegen nyelvi követelmény: -

 

Ø  FONTOS: Az idegen nyelven oktatott tárgyak ≠ az idegen nyelvi kurzussal

 

2.    Mi az a Moodle? Hogy érhető el a számítógépemről? Milyen felhasználónév szükséges a belépéshez? Mit kell tennem, ha elfelejtettem a jelszavam?

Az E-learning program keretében az oktatók a Moodle rendszerbe töltik fel az aktuális tananyagot, amit a hallgatók a következő internetes portálon keresztül érhetnek el: https://moodle.uni-nke.hu/login/index.php

Hallgatóknak a Neptun kódjuk a felhasználói nevük.
Hallgatók esetében a Moodle-s jelszó a születési dátumából képződik: pl. ha Ön 1993. 04. 29-én született volna, akkor a jelszava 1993P04w29d lenne. Bármilyen jelszóprobléma esetén írjon egy e-mailt Kaczián Sándornak (kaczian.sandor@uni-nke.hu)!

 

Az E-learning-es nyelvi kurzusokról: az on-line nyelvi képzéseket csak a levelezős hallgatók vehetik fel, ez pedig azt jelenti, hogy csökkentett kontaktórában tanulnak nyelvet (12-18 óra, ami 3-4 alkalmat jelent), elsősorban otthon, egyénileg kell feladatokat megoldani.

3.    Mi a Tanulmányi Osztály (TO) ügyfélfogadási rendje?

2016. szeptember 12-től:

 

Hétfő:             12.30 – 15.30

Kedd:             09.00 – 13.00

Szerda:           09.00 – 11.00  és   13.00 – 15.30

Csütörtök:      NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Péntek:           13.00 – 15.30

Kérünk benneteket, hogy csak a fent megjelölt időpontokban keressétek a Tanulmányi Osztályt!

 

4.    Mi a Tanulmányi Osztály elérhetősége?

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

II. emelet 250. sz. iroda

Telefon: +36 1 432 9059

E-mail: tanulmanyi.netk@uni-nke.hu

 

5.    Az erkölcsi bizonyítvány és egyéb papírok pótlását mikor és hol lehet elvégezni?

A Tanulmányi Osztályon, ügyfélfogadási időben.

 

6.    Hol tudok hallgatói jogviszony-igazolást illetve ideiglenes „diákigazolványt” igényelni?


A hallgatói jogviszony-igazolást a Tanulmányi Osztály állítja ki ügyfélfogadási időben. Az ideiglenes diákigazolványt igazoló dokumentumot és a diákigazolványt érvényesítő matricát szintén a Tanulmányi Osztályról lehet igényelni. (A jogviszony-igazolás nem váltja ki az ideiglenes diákigazolványról szóló igazolást, így pl. tömegközlekedési kedvezmények igénybevételére nem jogosít fel.)
 

Fontos! Érvényesítő matricát csak az egyetemi honlapról letölthető tájékoztató 2 db, aláírt példányának ellenében adhatják ki az ügyintézők!
 

 

7.    Mikor kell térítési díjat fizetnem a tantárgyfelvételért?

 
 A Végleges Tantárgyfelvétellel kapcsolatban:


„A hallgatók a Neptun rendszerben egyénileg veszik fel és véglegesítik tantárgyaikat a regisztrációs hét utolsó napjáig.
A Neptunban leadott kérelemmel lehetőség van külön eljárási díj megfizetése mellett (2000 Ft tantárgyanként) a hallgató által felvett tárgyak/kurzusok félévközi leadására a regisztrációs időszak utolsó napjától számított 10 munkanapig.
Szintén kérelemmel lehetőség van utólagos tantárgy/kurzus felvételre a regisztrációs időszakot követő ötödik munkanappal bezárólag. Továbbá a tantárgy/kurzus felvételt ezen határidőt követően a regisztrációs időszak utolsó napjától számított 10. munkanapig benyújtott kérelemre a Tanulmányi Osztály vezetője engedélyezheti.
A TVSZ 18. § (16) bekezdése értelmében egy tantárgy harmadik és minden további alkalommal történő felvétele térítésdíj-köteles (5000 Ft). Egy tantárgy harmadik és minden további alkalommal történő felvételére a fizetési kötelezettség igazolt teljesítését követően kerülhet sor. Ezen rendelkezést minden jogviszonyban lévő hallgatókra alkalmazni kell!

 

8.     A kreditátviteli kérelmet személyesen vagy a NEPTUN-on keresztül kell benyújtani?

Nem szükséges a személyes leadás, a Neptun rendszerben leadott kreditátvitelről szóló kérelem automatikusan a bíráló bizottság elé fog kerülni.

 

9.     Ha valaki hamarabb teljesíti a kimeneteli nyelvi követelményeket, az mentesülhet a kötelező nyelvi órák látogatása alól?


Igen, kérvényt kell hozzá benyújtani, ami az Egyetem honlapján megtalálható. A nyelvvizsgákat a „Validációs kérelem” benyújtásával lehet befogadtatni.

                                                                                

10.    Hol találhatom meg az egyes tanszékek munkatársait, valamint elérhetőségüket?


A Tanszékek munkatársainak elérhetőségét és a fogadó órák időpontjai egyaránt megtalálhatóak a http://netk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek címen.

 

11.    Mik a tanórák idősávjai?(Ludovika csengetési rend)

1. tanóra: 08:00-08:45

- 5 perc szünet -

2. tanóra: 08:50-9:35

- 10 perc szünet -

3. tanóra: 09:45-10:30

- 5 perc szünet -

4. tanóra: 10:35-11:20

- 10 perc szünet

5. tanóra: 11:30-12:15

- 5 perc szünet -

6. tanóra: 12:20-13:05

- 20 perc szünet -

7. tanóra: 13:25-14:10

- 5 perc szünet -

8. tanóra: 14:15-15:00

- 10 perc szünet -

9. tanóra: 15:10-15:55

- 5 perc szünet -

10. tanóra: 16:00-16:45

- 10 perc szünet -

11. tanóra: 16:55-17:40

- 5 perc szünet -

12. tanóra: 17:45-18:30

- 10 perc szünet -

13. tanóra: 18:40-19:25

- 5 perc szünet -

14. tanóra: 19:30-20:10

 

12.                       Mit jelent az aláírás?

Az aláírás az adott tantárgy teljesítésének igazolása. Ahhoz, hogy az adott hallgató vizsgára bocsátható legyen, a szorgalmi időszak alatt teljesítenie kell a tantárgyi követelményeket, ezt pedig az oktató a Neptun rendszerben aláírásával igazolja.
A hallgatónak ezzel – a megszerzésén kívül – semmilyen egyéb teendője nincs. Vannak olyan tantárgyak, mint például a nyelvi kurzusok, amelyeknél csak az aláírást kell megszerezni, nincs belőle vizsga, ezekért azonban kredit nem adható.

13.                       Mi lesz, ha egy tárgyból nem kapok aláírást?

Abban az esetben, ha a tárgyi követelmények nem teljesülnek a szorgalmi időszakban az oktató megtagadhatja az aláírást. Ilyen akkor fordulhat elő, ha például a hallgató igazolatlanul túllépte az engedélyezett hiányzások számát, nem írt zárthelyi dolgozatot, nem készített beadandó dolgozatot, projektmunkát.
Ebben az esetben a hallgató a tantárgyat újra felveheti a következő meghirdetéskor és akkor teljesítheti a követelményeket.
Ha a hallgató az aláírást megszerezte, de nem tud sikeres vizsgát tenni, a tantárgyat vizsgakurzusként veheti fel újból. Ebben az esetben csak vizsgát kell tennie a következő vizsgaidőszakban.

14.                      Hol kell elfogadnom a megajánlott jegyet? Mi történik, ha elutasítom a megajánlott jegyet?

Az oktató a hallgató szorgalmi időszakban nyújtott teljesítménye és elért eredményei alapján megajánlhat egy érdemjegyet, ez a Neptun-rendszerben jelenik meg (Tárgyak -> Megajánlott jegyek.)
Itt rendelkezhet a hallgató az érdemjegy elfogadásáról vagy megtagadásáról.
Amennyiben elfogadja a jegyet, az a leckekönyvében teljesített vizsga eredményeként jelenik meg, így a hallgatónak nem kell vizsgára jelentkeznie.
Ha elutasítja, a megajánlott jegyet, a kiírt vizsgaidőpontok valamelyikére fel kell jelentkezni és teljesíteni kell a vizsgát.
 

15.                      Meddig vehetek fel- illetve adhatok le vizsgát? 

A vizsgákat a vizsgaidőszak egésze alatt fel lehet venni és le lehet adni, azonban legkésőbb az adott vizsgaalkalom megkezdése előtt 24 órával lehet módosítani.
 

16.                      Mit jelent, ha egy vizsga „írásbeli+szóbeli”-nek van meghirdetve?

Az ilyen vizsgákon írásbeli számonkéréssel kezdenek, amit a vizsgáztató helyben kijavít és az eredmények alapján dönt, hogy a hallgató mehet-e szóbelizni.

 

17.                      Megvan az aláírásom, de mégsem tudom felvenni a vizsgát. Mi lehet az oka? 

A hallgató vizsgára csak akkor bocsátható, ha nincs az adott félévben önköltségi és egyéb díjfizetési hátraléka.
 

18.                      Mi történik, ha megbukok egy vizsgán? 

Amennyiben a hallgatónak az adott tárgyból az első próbálkozásakor nem sikerül érvényes vizsgát tennie, tehát megbukik, jogosult javítóvizsgát felvenni és újból megpróbálni.
 

19.                      Mi történik, ha az adott félévben nem tudtam a tantárgy kreditét teljesíteni?

Ha egy felvett tantárgy kreditjeit a hallgató nem tudta megszerezni az adott félévben, akkor egy későbbi félévben a tantárgyat újra felveheti. Ez olyan esetekben fordulhat elő, ha például a hallgató igazolatlanul túllépte az engedélyezett hiányzások számát, nem írt zárthelyi dolgozatot, nem készített beadandó dolgozatot, projektmunkát.
Ugyanazt a tantárgyat a hallgató a tanulmányai során legfeljebb három alkalommal veheti fel.

20.                      Mikor kerül beírásra a szóbeli illetve az írásbeli vizsga eredménye? 

A vizsga megkezdése után a megjelent hallgató kötelezően osztályzatot szerez. Ez három- vagy ötfokozatú minősítés lehet.
A szóbeli vizsgán elért jegyet az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszeren (Neptun) keresztül legkésőbb a vizsgát követő napon kell bejegyezni.
Írásbeli vizsga esetén legkésőbb a vizsgát követő harmadik munkanapon kell bejegyezni.
 

21.                      Mi történik, ha egy tárgyból nem megyek el vizsgázni, nem jelenek meg vagy nem jelentkezem belőle vizsgára?

Azon tantárgyból, amelyből a hallgató a félév folyamán egyetlen vizsgára sem jelentkezett be, vagy egyáltalán nem kísérelte meg a vizsgát, az elektronikus nyilvántartási rendszerben a „nem vizsgázott” bejegyzés szerepel.
Amennyiben a hallgató bejelentkezett vizsgára, de azon nem jelent meg, és távolmaradását a tanszéken/intézetben nem tudja elfogadható módon, dokumentumokkal alátámasztva igazolni (például kórházi kezelés, baleset stb.), akkor leckekönyvébe az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszeren keresztül a „nem jelent meg” bejegyzést kell rögzíteni.
Ennek minden hátrányos következményét viselnie kell: a „nem jelent meg” bejegyzés az adott tantárgyból tehető lehetséges vizsgaszámokat csökkenti, és a hallgató a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott összeg megfizetésére köteles.
 

22.                      Ha egy tárgyból két alkalommal sem sikerült ugyanazon személynél eredményes vizsgát tenni, kérhető-e a vizsgáztató személyének változtatása?  

Ha egy adott tárgyból a hallgatónak két alkalommal sem sikerült eredményes vizsgát tennie, és a vizsgán, valamint a javító vizsgán ugyanazon személy vizsgáztatott, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy az ismétlő javító vizsgát másik oktató vagy vizsgabizottság előtt tehesse le.
 

23.                      Mikortól tekinthetőek meg az írásbeli dolgozatok? Milyen esetben lehet kifogással élni? 

Az írásbeli vizsga eredményét legkésőbb a vizsgát követő harmadik munkanapon ki kell hirdetni, azaz rögzíteni kell az elektronikus nyilvántartási rendszerben. Az írásbeli dolgozatát a hallgató az eredmény kihirdetéskor, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 2 munkanapon belül, a tanszék/intézet által megjelölt időpontban megtekintheti. Amennyiben az értékelés nem az Egyetem által elfogadott követelményekre épült, illetve az ellentétes az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában foglaltakkal, vagy megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket, vagy az értékelés számszerű tévedést tartalmaz, a hallgató az értékeléssel szemben a Tanulmányi Osztályon benyújtott kifogással élhet a 45. §- ban foglaltak szerint.
 

24.                       Sikertelen vizsga és javítóvizsga megismétlésére van-e lehetőség?

Az adott képzési időszakban a hallgató a sikertelen vizsgát megismételheti, ez az úgynevezett javítóvizsga. A sikertelen javítóvizsga megismétlésére azonos félévben egyszer van lehetőség, ez az úgynevezett ismétlő javítóvizsga.
Az ismétlő javítóvizsga sikertelensége esetén a hallgató a tantárgyat újrafelvétellel teljesítheti, amennyiben ennek feltételei fennállnak, vizsgakurzussal. Ez alól kivételt képeznek a félévi kritériumkövetelményként előírt testnevelés tantárgyai, melyek követelményinek teljesítésénél a következő félév felvételéhez szükséges az előző teljesítése.
 

25.                      Azonos tantárgyból sikertelen vizsga esetén hányszor lehet vizsgára menni? 

Azonos tantárgyból a hallgató vizsgáinak a száma, függetlenül attól, hogy hány alkalommal kapott elégtelen vagy „nem jelent meg” bejegyzést, nem haladhatja meg a hatot.
A hallgatónak tanulmányai során azonos tanegységből a sikertelen vizsga kijavítására összesen öt vizsgalehetőség áll rendelkezésére, egy javítóvizsga, négy ismétlő javítóvizsga.
 

26.                      Kell fizetni ismétlő javítóvizsga esetén? 

Az ismétlő javítóvizsga térítésidíj-köteles.
A díj megállapításának rendjét a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat határozza meg. Az ismétlő javítóvizsgát leghamarabb a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott díj igazolt megfizetését követően, a sikertelen vizsgát követő harmadik naptári napon lehet letenni.
 

27.                      Eredményes vizsga esetében, van-e lehetőség javításra? Ha a javító vizsgajegy hátrányosabb az előzőnél, melyik lesz a végső eredmény? 

Az eredményes vizsgát követően, minden vizsgaidőszakban egy tantárgy esetében, egy alkalommal lehetősége van a hallgatónak a megszerzett érdemjegy javítására, ez az úgynevezett sikeres vizsga javítása.
Ha a hallgató a vizsgára bejelentkezik, és azon megjelenik, akkor az adott tárgyból az ott megszerzett érdemjegy lesz a végső érdemjegye, még akkor is, ha a hallgató számára ez a hátrányosabb.
Ha a hallgató a vizsgára bejelentkezik, de arról igazolatlanul távol marad, a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott összeg megfizetésére köteles. Ebben az esetben a megelőzően megszerzett érdemjegy nem módosul.
Adott vizsgaidőszakban a hallgató, indokolt esetben (pl. szakirányra bekerülés, Köztársasági Ösztöndíj, PhD tanulmányok érdekében stb.) egy alkalommal kérvényezheti második tárgyból is sikeres vizsga javítását. Ezt a kérelmet a HTVSZÜB bírálja el, a benyújtástól számított öt munkanapon belül, majd haladéktalanul értesíti döntéséről a hallgatót és az érintett tanszéket/intézetet.
 

28.                      Mikor sorolják át a hallgatót önköltséges képzésre?

Tanévenként kötelező önköltséges képzésre átsorolni azt a nem rendészeti képzésben, közszolgálati ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki: az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem az Nftv. 81. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, nem szerzett legalább 18 kreditet és nem érte el a 3,00-ás súlyozott tanulmányi átlagot.
 

29.  Fizetendő díjak:

Ismétlő javítóvizsga: 3000 ft
Sikeres vizsga javítása: 3000 ft
Igazolatlanul mulasztott vizsga: 2000 ft
Harmadik, és minden további tárgyfelvétel: 5000 ft

  30.    Hogyan tudok félévet passziváltatni?

A jelenleg hatályos szabályzatok értelmében az első félév szüneteltetésére nincs lehetőség. A továbbiakban pedig a NEPTUN rendszerben passzív félév regisztrálása szükséges az aktuális félévre. Maximum két egymást követő félévben lehet passziváltatni.

 

 31.    Az Egyetemen a beléptető kapuhoz hol/hogyan lehet kártyát kapni?


Az Informatikai Szolgáltató Központban van lehetőség a kártya igénylésére.

 

32.    Van-e a hallgatók számára elérhető wifi az Egyetemen?

Igen, a hallgatók az NKE-D hálózatót használhatják az egyetemi campus területén. Az ehhez szükséges felhasználónév az adott hallgató Neptun-kódja, a jelszava pedig (a szokásos módon): születési év P hónap w nap d

 

33.    Mit jelentenek a Neptunban az órák helyszínének rövidítései?

Ø  LUD.FŐ.ÉP VII. ea --> értelemszerűen a Ludovika Főépület, 1083 Bp., Ludovika tér 2.; második emelet, 7-es előadóterem (a Ludovikán összesen 7 előadóterem van, mind a másodikon)

Ø  OK_F14_A --> Orczy Úti Kollégium, Földszint, 14-es terem (multimédiás terem) "A" része (ugyanis 4 részre osztható a terem: A,B,C,D)

Ø  BP.2.1.109 --> Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar telephelye (Zrínyi laktanya), 1101 Bp., Hungária krt. 9-11.; jelen példában 2-es épület, első emelet, 109-es terem

 

34.    Van a campuson belül (vagy a közelében) valamilyen testedzési lehetőség?

A hallgatóknak lehetőségük van a Hadtudományi- és Honvédtisztképző Kar konditermét használni, amihez érvényes diákigazolvány vagy azzal egyenértékű papír szükséges. A tiszteknek kialakított külön részt délután 4 óra után lehet igénybe venni.

Kint is lehet húzódzkodni, kötelet mászni, rengeteg pull up bar, akadály pálya van.
Emellett az Egyetem mellett lévő parkban kiváló lehetőség adódik futásra, mozgásra.

Az Egyetem Sportegyesületéhez csatlakozva számos sportolási lehetőség nyitott a hallgatók számára.

 

35.     Egyéni tanrendi kérelemhez a formanyomtatvány hol érhető el és kinek kell leadnom?

 http://uni-nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-kerelem-mintak

A nyomtatott formátumban leadandó dokumentumokat az esetek többségében a Tanulmányi Osztályon, személyesen kell leadni.

 

36.    A Nemzetközi szervezetek és nemzetközi kapcsolatok (INITB110), ami kötelező, 4 kredites tárgy, meg van hirdetve magyarul és angolul is. Beszámít kötelezőnek, ha angolul veszem fel, vagy szabadon választható lesz?

Igen, angolul is beleszámít kötelező tantárgynak.

 

37.    Milyen szakkollégiumokhoz lehet csatlakozni?

Ø  Biztonságpolitikai Szakkollégium

Ø  Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium

Ø  Nemzetbiztonsági Szakkollégium

Ø  Magyary Zoltán Szakkollégium

Ø  Ostrakon Szakkollégium

Ø  Szent Györgyi Szakkollégium

 

38.    Mivel foglalkoznak a Tudományos Diákkörök?

 

A Karon a tanszékek mellett Tudományos Diákkörök működnek, amelyeknek elsődleges céljuk a hallgatók szakmai tevékenységének elősegítése, képességeinek fejlesztése. A TDK körök előadásokon kívül, informális keretek között igyekszenek támogatni a hallgatókat a tudományos pályájuk elején.
 

A Karon ősszel és tavasszal megrendezésre kerül az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia, amelyekre a hallgatók elkészíthetik a TDK dolgozatukat, és különböző szekciókon belül versenyeznek egymással.

Bővebb információ a Tudományos Diákkörökről és az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciákról az Egyetem honlapján érhető el.

Link: http://netk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/tudomanyos-diakkor


 

39.   Milyen ösztöndíj lehetőségek vannak a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon?

 

Ø  Tanulmányi ösztöndíj:

Pályázat nélkül elnyerhető azon hallgatóknak, akik megfelelő ösztöndíjátlaggal rendelkeznek és teljesítették az előírt kreditmennyiséget.

 

Ø  Kiemelt tanulmányi ösztöndíj:

Pályázattal elnyerhető, azon hallgatók számára, akik minimum két félévre bejelentkeztek, minimum 55 kreditet megszereztek, emellett pedig kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, tudományos és közéleti tevékenységet is végeztek, de nem érték el a köztársasági ösztöndíj ponthatárát.

 

Ø  Hallgatói tudományos ösztöndíj:

Pályázattal elnyerhető, közszolgálati ösztöndíjas hallgatók számára, akik kiemelkedő tudományos tevékenységet végeznek.

 

Ø  Hallgatói közéleti ösztöndíj:

Beszámoló alapján elnyerhető, azon hallgató számára, aki aktív közösségi munkát végeznek.

 

Ø  Hallgatói sport- és kulturális ösztöndíj:

Pályázattal elnyerhető, azon közszolgálati ösztöndíjas hallgató számára, aki kiemelkedő sport- illetve kulturális tevékenységet végez. Hallgatói sport- és kulturális ösztöndíjban az önköltséges képzésben résztvevő hallgató is részesülhet.

 

Ø  Pro Juventute Díj:

Pályázattal elnyerhető. A Pro Juventute Díj olyan végzős közszolgálati ösztöndíjas hallgatók számára alapított díj, akik egyetemi évei során kimagasló közösségi, illetve szakmai tevékenységet végeztek, amellyel az Egyetem vagy valamelyik kar, karközi intézet jó hírnevét öregbítették.

 

Ø  Egyetemi szakmai ösztöndíj:

Pályázattal elnyerhető azon végzős közszolgálati ösztöndíjas hallgatók számára, akik az egyetemi éveik során kimagasló szakmai tevékenységet végeztek, amellyel az Egyetem vagy valamelyik kar, karközi intézet jó hírnevét öregbítették.

 

Ø  Egyetemi Közösségi Díj:

Pályázattal elnyerhető, azon közszolgálati ösztöndíjas végzős hallgatók számára, akik az egyetemi éveik során kimagasló közösségi tevékenységet végeztek, amellyel az Egyetem vagy valamelyik kar jó hírnevét öregbítették.

 

Ø   Rendszeres szociális ösztöndíj:

Pályázattal elnyerhető. A hallgatók szociális helyzetük alapján kaphatják.

 

Ø  Rendkívüli szociális ösztöndíj:

Pályázattal elnyerhető azon hallgató számára, aki hirtelen bekövetkezett események következtében hátrányos helyzetbe került.

 

Ø  Alaptámogatás:

Pályázattal elnyerhető. Az első alkalommal támogatott közszolgálati ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával-kérelemre- alapképzés esetén a hallgatói normatíva 50%-ának, illetve mesterképzés 75%-ának megfelelő összegű egyszeri alaptámogatásra pályázat alapján jogosult.

 

Ø  Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása:

Pályázattal elnyerhető. A hallgatók a szakmai gyakorlat kezdetére, illetve szállás támogatására igényelhetik.

 

Ø  Külföldi részképzés támogatása:

Pályázattal elnyerhető azon hallgatók számára, akik nyílt - azaz minden hallgató számára szabad jelentkezést biztosító - ösztöndíjjal, legalább 3 hónap időtartamra külföldre utazhatnak.

 

Ø  Bursa Hungarica ösztöndíj:

Pályázattal elnyerhető. A hallgatók a lakhelyük szerinti önkormányzatnál igényelhetik.

 

40.   Milyen nemzetközi ösztöndíj lehetőségek vannak?

http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hirek

 

Ø  Erasmus+

Ø  ESN- Erasmus Student Network

Ø  CEEPUS- Central European Exchange Program for University Studies à www.ceepus.info.hu

Ø  Daad (Német Felsőoktatási Csereszolgálat) à www.daad.info.hu

Ø  Wallter Hallstein Program

Ø  Campus Mundi

 41.   Az Erasmus program keretében van lehetőség szakmai gyakorlat elvégzésére külföldön?

Igen, az Erasmus+ program keretében minden hallgatónak lehetősége van, hogy kötelező szakmai gyakorlatát ösztöndíjjal külföldön végezhesse el.

 

További részletek az Erasmus programról az alábbi webcímen találhatóak: http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-program